Slump eller intelligens

Detta universum ger verkligen en anmärkningsvärd bild av ordning och överensstämmelse. Vi kan t.ex. observera den stora regelbundenheten himlakropparna följer med precisa omlopp och förundras över på vilket sätt vinddrivna moln för bort havsvattnet till land och där molnen i sin tur är skapade av vattenånga; utan denna påfyllning vore livet omöjligt. Vi är också förundrade över flyttmönstren hos många arter, inklusive nyfödda ålar, som vandrar flera tusentals mil genom havet, för att slå sig ned i sina egna lokala vattendrag och över bin, som använder solljuset för att navigera i sitt sökande efter nektar.

 

Vi skulle kunna fundera över varför alla levande ting existerar i par och beskåda optimaliteten hos processerna, som rymmer hela universum. Även ofattbara, ytterst små förändringar kan förstöra balansen i naturen, när allt kommer omkring, så skulle vatten och de härav följande formerna av liv aldrig ha uppstått, om jordens omloppsbana hade avvikit något i någon riktning. Faktum är att vi kan observera stor samstämmighet hos kosmos lagar genom det spektrum av liv och icke-liv; som sträcker sig från de mikrokosmiska, subatomära partiklarna till de makrokosmiska till universums omfång; hos själva universum märks samordningen på varje nivå.

 

 

Reflektion kan leda oss till relevanta frågor: Kan sådan omfattande ordning ha uppstått oavsiktligt av ren slump? Eller kan det finnas en intelligent skapare till denna spektakulära, ordnad skara av levande och icke-levande former - en formgivare, som kan ha utvecklat den genom processer, som ännu inte helt blivit preciserade? Vilka slutsatser är bevisande?

 

Är det sannolikt att alla dessa bokstäver på denna sida ordnade upp sig händelsevis, för att forma dessa meningsfulla och strukturerade meningar? Hur kan då en människa med öron, ögon och förstånd ha skapats av en tillfällighet? Är det troligt att en omätlig rymd med oräkneliga biljoner galaxer kan ha utvecklats av slumpen? Överskrider inte en enstaka cells samordning och komplexitet den blotta pappersbiten med begriplig skrift, om vi inte bortser från universum och med allt vad det består av? (I synnerhet när universum också innefattar denna pappersbit…..!)

 

Vi vet att vi inte är orsaken till oss själva, eftersom embryonal utveckling organiseras och styrs av naturliga lagar. Men styrs av vad och av vems lagar? Slumpen? Eller intelligens? Hur är det med en ändlös mångfald av varelser? Skulle sådana kunna vara ansvariga för denna kosmologiska skapelse? Skulle inte då följden ha varit oordning och kaos i universums tillstånd, beroende på motstridiga bud hos dessa oändligt, mäktiga väsen, som av rivalitet skulle ha försökt ta till sig maktens tron? Faktiskt skulle vi förvänta oss att se oordning i universum istället för sammanhang under en sådan styrelse. Istället för regn skulle vi möjligtvis ha tagit emot ett kraftigt störtregn av elefanter från himlen. (Ett paraply skulle självfallet inte varit speciellt användbart i ett sådant universum!) Ett sådant scenario skulle också resa frågan: Vilka av alla dessa oändliga varelser kom först? Och varför? Å andra sidan, om en sådan oändlig mångfald av varelser vore helt överens i all evighet, då skulle det inte behövas mer än en, men det finns inga bevis.

Om vårt svar på slump-hypotesen (oavsiktlig skapelse) och till mångfald-hypotesen (skapelsen av två eller flera varelser) är nekande, då måste vårt svar ligga mellan 0 och 2. Med andra ord det kan bara finnas en enda unik härskande intelligens - unik i kraft av att ha inga halvgudar, inga förmedlare, inga mystiska förkroppsligade varelser eller andra mänskliga eller icke-mänskliga bundsförvanter. Denna oerhörda och enskilda intelligens måste alltså ha skapat och utvecklat all levande och icke-levande ting, även rymden och måste därför vara oberoende av den.

 

Om detta är vår slutsats, då innebär det att de otaliga formerna av materia och energi, även människans fysiologiska struktur måste vara föremål för den enda, oberoende och regerande intelligensens naturliga lagar.

 

Förutom människans ofrivilliga och fysiologiska beroende av de föreskrivna naturlagarna, är vi också försedda med ett förstånd, som har förmåga och vilja att ifrågasätta och resonera. En resonerande person skulle givetvis dras till en logisk slutsats om existensen av en enskild skapare och därmed om ett meningsfullt syfte för denna existens. En sådan person skulle med den kännedomen leva i fred med sig själv och med resten av naturen.

 

Sannerligen lever resonerande människor och har levt genom tiderna i alla delar av världen. De kan vara funna vistandes mitt i frodiga djungler eller i våra stora, folkrika och överbefolkade städer. Det som skulle särskilja sådana individer är användandet av förståndet som grundval för livet. Om sådana människor skulle ges ett namn, som lingvistiskt sett betecknar "frivillig och fredlig underkastelse" för denna enda Intelligens, vilken inkluderar alla dessa attribut skulle en lämplig term i ett språk vara ordet muslim

 

 

källa: www.islamguiden.com